Projelerimizden Video Görüntüleri


Peyzaj Çalışmalarımız Fotoğraf Galerileri

 

İnşaat Faaliyetlerimiz Fotoğraf Galerileri

Peyzaj Mimarlığı ve Tasarım

Doğa, planlama ve tasarım kavramlarının sistematik bir yapı içinde incelenmesi, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojinin biraraya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan meslek disiplinine PEYZAJ MİMARLIĞI denir.

Peyzaj Mimarları yaklaşık bir yüzyıldan daha uzun süredir dünyada çevreyi şekillendirmektedir.

Peyzaj Mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite kampüsleri, yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları, sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlamalar yaparlar.

Peyzaj mimarları; mimarlar; kent plancıları, inşaat mühendisleri ve diğer mesleklerle birlikte çalışarak hem insanların gereksinimlerine hem de çevresel değerlere saygınlık çevresi içinde plan ve uygulama projeleri üreterek çevre tasarımında ve korumasında önemli rol oynarlar.

Peyzaj Mimarlarının Çalışma alanları:

Ana çalışma konuları arasında peyzaj tasarım, peyzaj planlama, doğa koruma, çevre yönetimi, peyzaj teknikleri ve peyzaj materyalleri alanlarında çalışma yapmaktır. Çevre planlama ve tasarım, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj yönetimi, uygulama (aplikasyon, bakım ve onarım), süs bitkileri yetiştiriciliği ve pazarlaması kapsamında mesleki ya da meslekler arası işbirliğine dayalı organizasyonlar, özel sektördeki çalışma ortamlarını oluşturur.

Yerel ve Merkezi yönetimler, Çevre ve Orman Bakanlığı, İller Bankası, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, DPT, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ gibi kurumlar ise kamu sektöründeki çalışma ortamlarını oluşturmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı aşağıdaki uzmanlık alanlarını kapsamaktadır;

* Doğanın ve Doğal çevre kalitesinin korunması,
* Ekosistem ve kaynak analizi, kaynak yönetimi,
* Sorunlu alanların onarımı,
* Özel ve kamuya ait alanların planlanması ve tasarımı,
* Kentsel peyzaj alanlarının tasarımı ve düzenlenmesi,
* Tarihi peyzaj öğelerinin korunması, iyileştirilmesi,
* Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının koordinasyonu,
* Mesleki araştırma, inceleme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
* Çevre sorunlarının giderilmesi,
* İklim kontrolü,
* Yaşlı ve engelli kişiler için tasarım.

Peyzaj Mimarlığı aşağıdaki alanlarda planlama, tasarım ve uygulama çalışmaları yapar;

* Rekreasyon alanları, parklar, spor ve oyun alanları,
* Turizm ve dinlenme tesisleri,
* Kentsel ve kırsal yerleşim ve gelişim alanları,
* Kentsel yaya alanları, meydanlar,
* Kültürel alanlar; hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar,
* Açık müze ve amfi tiyatrolar,
* Okul ve üniversite yerleşkeleri (kampüsler),
* Ticari ve endüstriyel alanlar, Alışveriş merkezleri,
* Deniz ve su kıyıları, marina ve su kıyısı tesisleri,
* Tarımsal alanlar, çiftlik ve hobi bahçeleri,
* Karayolları.


A